top of page

 

 מחשב השקיה גלקון DC / AC - תכנות השקיה

 

הגדרות תוכנית ההשקיה במחשבי השקיה של חברת גלקון זהים בכל הדגמים

(במחשבי גלקון בדגמים הישנים ובדגמים החדשים).

אגב בדגמים החדשים נוספה פונקציה נוספת - שליטה מרחוק ע"י בלוטוס.


בפרק זה נפרט את שלבי התכנות של תוכנית השקיה פשוטה.


מתכנתים את המחשב בעזרת 4 לחיצים בלבד:

לחצן התכנות - בוחר את מצב התכנות הרצוי (למשל, תכנות השעון)

לחצן בחירה - בוחר את הנתון שאותו עומדים לשנות (למשל, שעה, דקה וכו')
שינוי הבחירה יכול להתבצע רק בעת הבהוב הנתון שנבחר.


לחצן הוספה - מעלה את ערך הנתון שנבחר (למשל, מוסיף שעה)

לחצן הפחתה - מוריד את ערך הנתון שנבחר (למשל, מפחית שעה)

במהלך התכנות, אם חלה הפסקה של 20 שניות, יעבור הצג אוטומטית למסך השעון.

ניתן להמשיך את התכנות מנקודה זו.

1. כיוון שעה ויום נוכחיים
כדי שהמחשב יפעיל את מערכת ההשקייה בזמנים רצויים, יש לכוון את השעה והיום הנוכחיים.

1. לחץ על (65 עד שיופיע 69.

2. לחץ על ₪ ספרת השעות תהבהב.
קבע את השעה הנוכחית באמצעות (6 ו- 6
(שים לב: 4% לפנה"צ ₪ אחה"צ).

3. לחץ על (6₪. ספרת הדקות תהבהב. קבע את

הדקה הנוכחית בעזרת (6 ו- 5

4. לחץ על ₪9 חץ מהבהב יופיע בחלקו העליון של
הצג, מקס את החץ מול היוס הנוכחי בעזרת
פו-₪
אס הנתון האחרון הפסיק להבהב לפני סיוס
התכנות - יש ללחוץ מחדש על 6 כדי להמשיך
בתכנות.

 

 

3 cups

Blueberries

3 cups

Flour

2 tsp.

Cinnamon

1 cup

Sugar

2 tsp.

Oil

2 tbsp.

Salt

1½ cups

Butter

bottom of page