top of page
גידול שתיל אוכמניות בגינה

גידול אוכמניות, פטל ואוסנה במצע מנותק בדישון אורגני לעומת דישון כימי - מחקר 870-6782-19

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף ענפי שירות – תחום שירות שדה
גידול אוכמניות, פטל ואוסנה במצע מנותק בדישון אורגני לעומת דישון כימי – מחקר 870-6782-19


מולי זקס ואופיר אטינגר


מבוא
לאחרונה ניכרת התעניינות רבה בגידולים חדשים, רווחיים למגדלים, כגון פירות יער, ובמיוחד אוכמניות.
עד עתה לא היו בנמצא זני אוכמניות המתאימים למזג אוויר ים תיכוני, אך כיום ניתן לרכוש בארץ זני
אוכמניות - southern high bush - שיח בינוני ) 5-2 מטרים(, בעל איכות פרי טובה, הרגיש לרמת
החומציות בקרקע ומתאים לדרישות הצינון החורפיות במרכז הארץ. מין זה מהווה מקור לרוב הזנים
המסחריים בעולם. מרבית שטחי האוכמניות בארץ שתולים במצע מנותק, כדי לספק לצמחים תנאים
אופטימליים של אוורור, רטיבות המצע וזמינות יסודות הזנה, כיוון שבאופן טבעי גדלים בקרקעות שבהן
pH חומצי. יתר על כן, היכולת לגדל את המוצר כ"אורגני", יעלה, כמובן, את מחירו. באופן כללי, הדישון
האורגני מיועד להעשרת הקרקע ואינו מתאים לשימוש במצע מנותק, שנפחו מוגבל, ולכן גם מערכת
השורשים. בעבודה זו בכוונתנו לפתח משטר דישון אורגני לפירות יער, אוכמניות, פטל ואוסנה, כדי
למקסם את רווחיות הגידול.
ידוע כי האוכמניות גדלות בקרקעות חומציות ומתפתחות טוב יותר בסביבה כזו לעומת סביבה בסיסית.
יתרונו של המצע המנותק הוא ביכולת שינוי ה- pH שבו בקלות יחסית – על ידי דישון בחומצה ושינוי יחסי
האמון והחנקה. בדישון אורגני אפשר להרכיב מצע בתוספת גופרית וקומפוסט קוקוס גס. בעקבות
הדרישה למשטר דישון אורגני בגידול פירות יער, ערכנו מחקר במטרה לייצר משטר גידול כימי ואורגני
שיספק את צריכת הגידול של פירות היער במצע מנותק. הדשן הנוזלי המתאים ביותר לגידול האוכמניות
הוא דשן גופר 5-2-5 , כשאחוז האמון מכלל החנקן בו הינו 70% . בליטר דשן למ"ק מים ריכוז החנקן הוא
60 ח"מ, הזרחן - 10 ח"מ, והאשלגן - 50 ח"מ. אפשר להזמין את הדשן עם מיקרו-אלמנטים, כך שבליטר
דשן למ"ק ריכוז הברזל הינו 0.6 ח"מ, ריכוז המנגן - 0.3 ח"מ, וריכוז האבץ - 0.15 ח"מ. פירות יער,
ובמיוחד אוכמניות, סובלים ממחסורי מיקרו-אלמנטים, בעיקר ברזל ומנגן. כדי שיסודות המיקרו יהיו
זמינים, מחמיצים את תמיסת ההזנה ל- pH שבין
5.5-4.5 , מרווחים את משטר ההשקיה ובוחרים מצע גידול מאוורר היטב עם קוקוס גס, כבול וטוף או
פרלייט. בתצפית זו באוכמניות בחרנו לבחון תוספים שונים למצע הגידול )אורגניים וכימיים(, ולדישון
הראש השתמשנו בגופר 5-2-5+6 .
בשנים האחרונות נעשו כמה עבודות מאסטר בדישון אוכמניות, ובהן נסקרו שיטות להורדת pH במצע
מנותק, אשר השפיעו באופן חיובי על גדילת הצמחים, על חיוניותם ועל פוריותם.
תוצאות הניסוי הנדון הצביעו על ההשפעה החיובית של הורדת ה- pH על הזמינות ושיפור הקליטה של
יסודות הקורט, בדגש על מנגן. מכיוון שנדרשת בדיקה רב-שנתית לקבלת תוצאות משמעותיות, יש לבחון
את השיטות עד להגעה לניבה ניכרת במשק חקלאי.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page